İcra Hukuku

İcra Avukatı olarak ülkemizde özel bir avukatlık sınıfı olmamakla birlikte avukatın çalışma alanından dolayı çevresinde bu sıfatla anılmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde her avukat her türlü davayı takip edebildiğinden İcra Avukatı olmak için kanundan kaynaklı farklı bir çalışma gerekmemektedir.

İcra, halk arasında genel anlamda bir borcun tahsili anlamına gelse de kısmen doğrudur. Oysa ki genel anlamda icra, borçların tahsilinin yanı sıra Mahkeme Kararı gibi ilamların yerine getirilmesine aracılık etmektedir.

Örnek vermek gerekirse, bir boşanma davasında hükmedilen nafaka yada tazminatın tahsilinin yanı sıra velayeti verilen çocuğun teslimi için de icra takibi yapılmaktadır. Diğer yandan ortaklığın giderilmesi davasında bir evin satılması gerekirse bu da icra daireleri aracılığı ile yapılmaktadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi, kişilerin elinde bulundurdukları dayanak belge ile, yada belge olmadan talep ettikleri alacakları şekil şartı belirlenmiş olan Takip Talebine yazarak icra dairesine teslim etmekle başlar. Takip Talebinde gerçek kişilerde alacaklının imzasının bulunması gerekirken, Alacaklı şirket olduğunda şirket yetkilisinin imzasını içermelidir. Bunun yanı sıra vekaleten yapılan takiplerde avukatın imzası gerekmektedir. İcra Takibi hukuksal bir işlem olduğundan iş takibinde yalnızca avukata vekalet verilebilir. Bunun dışında avukat harici kişilerin vekalet ile icra takibi başlatması mümkün değildir.

Takibin başlatılmasındaki bir diğer husus ta icra takibi için alınan harçlar ilgili icra dairesinin bankadaki hesabına yatırılmaktadır. Nakit ödemeler kabul edilmemektedir. Ankara da her icra dairesinde Vakıflar Bankası’nın pos makineleri bulunmakta olup Vakıfbank Hesap Kartı (Kredi Kartı kabul edilmemektedir) ile de sıra beklemeden ve hızlı bir şekilde ödeme yapılabilecektir.

Takip Talebi Hangi Daireye Verilecektir?

Takip Talebi, birden çok icra müdürlüğü bulunan yerlerde tevzi işlemine tabi tutulmaktadır. Örnek olarak Ankara ilinde 32 adte icra dairesi bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikli olarak Tevzi Bürosuna müracat edilerek icra takibi yapılacak icra dairesinin öğrenilmesi gerekmektedir. Avukatlar ise her yıl belirlen kota sınırına kadar bir kez tevzi yaptıklarından her takip için ayrı bir tevziye tabi olmazlar ve yıl boyunca aynı icra dairesi ile çalışırlar.

Takip Talebinde;

 • Alacaklı adı, soyadı, unvanı, adresi, TC kimlik numarası, banka hesap numarası
 • Varsa avukatının adı, soyadı, vergi dairesi ve banka hesap numarası
 • Borçlunun adı, soyadı, unvanı, adresi
 • İlamlı takiplerde varsa avukatının adı, soyadı, adresi
 • Alacak tutatı
 • Takip Dayanağı
 • Takip türü

bilgileri yer almalıdır. Eksiklik halinde takibin iptali gündeme gelecektir.

İcra Takibi Sonrası Hangi İşlemler Yapılır?

İcra Takip Talebi teslim edildikten sonra İlgili İcra Dairesi takip talebinde belirtilen takip türüne göre ödeme emri hazırlayarak borçlu yada borçlulara tebligat hükümlerine göre göndermektedir. Takip türüne göre belirlenen süre içerisinde ise ödeme yapılmadığı takdirde alacaklının talebiyle haciz işlemleri yapılabilmektedir. Ödeme yapılır ise alacaklının icra takip talebinde belirttiği banka hesap numarasına ödeme yapılacaktır.

İcra Daireleri Nerededir?

İcra Daireleri genellikle Adliye içerisinde olmakla birlikte yoğunluğa göre ayrı bir ek binada da yer alabilmektedir. Ankara ilinde yaşanan yoğunluktan dolayı Sıhhiye de adliye içerisinde bulunan İcra Daireleri Yenimahalle ilçesinde Toptancı Halinin bulunduğu bölgedeki ek binaya taşınmıştır. Bu sebeple Ankara da icra işlemleri yapacak olanların ek binaya gitmeleri gerekmektedir.

İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLI TAKİP VE DAVALAR

 • İlamlı İcra Takipleri
 • İlamsız İcra Takipleri
 • Kambiyo Senetlerine İlişkin İcra Takipleri
 • Kira Alacakları İlişkin İcra Takibi
 • Rehnin Paraya Çevrimesi İcra Takipleri
 • İpoteğin Paraya Çevirilmesine İlişkin Takipleri
 • İcra Takibine – Borca İtiraz
 • İtirazın İptaline İlişkin Davalar